Rådgivning

Inledande ord 

Det finns många terapi- och analysformer
samt olika slags terapeuter och analytiker.
Med tanke på att man som klient
har varierande betingelser och behov
och att terapitiden för somliga kan vara långvarig,
så kan det vara lönt att först ägna lite förberedande tid
åt att klargöra frågan om vilken terapiform som är den lämpligaste.

Terapi- och Analysformer

Allmänt kan sägas
att terapiformer huvudsakligen har en
kroppslig, språklig eller mental orientering
eller vissa kombinationer av dessa.
Analysformerna är oftast mentalt och språkligt orienterade.

System

Systemen som bär upp de olika terapi- och analysformerna
kan variera åtskilligt.
Somliga system har med sig fler perspektiv än andra.
Så kan ex.vis ett tantra-buddhistiskt system rymma ett Mahayana-
buddhistiskt system, vilket kan rymma andra buddhistiska system.
Ett Mahayana-buddhistiskt system kan inkludera transpersonella system,
vilka kan inkludera existentiella system,
som kan inkludera jungianska system,
som inkluderar psykodynamiska system,
som kan inkludera naturmedicinska eller KBT-system.
Vissa system har utvecklat en viss gren av sitt system..
så har ex.vis Psykosyntessystemet utvecklat
en gren hos det Jungianska systemet.

Metoder

 Metoderna för terapi och analys varierar åtskilligt.
Det finns flera samtalsformer
olika sorters massage
drömanalys och hypnos
många olika meditativa metoder
intensivt känslofrigörande terapiformer
- ex.vis holotropisk andning med hjälp av musik -
flera analytiskt insiktsorienterade metoder
par- och familjeterapi och gruppterapi, mm..
Alla dessa metoder kan sedan i sin tur
vara relaterade till olika system
eller kombinationer av system.

 Psykoterapeuter

Terapeuter och analytiker kan ha varierande bakgrund.
Flertalet har utbildats inom huvudsakligen ett system.
Somliga har utbildats inom flera.
Några terapeuter och analytiker arbetar med vissa metoder
för att de har speciella förmågor och erfarenheter
- och inte enbart för att de har utbildats inom ett visst system.
Somliga kan ex.vis ge helande kroppsmassage,
andra kan ge signifikanta analytiska speglingar av drömmar..
åter andra kan följa med vid inre drömbildsresor, mm.

Coach, Lärare, Medium mm

 Det behöver inte alltid handla om s.k. psykologer och terapeuter
eller psykoterapeuter och psykoanalytiker
som i hithörande sammanhang kan bistå vid vidarefärder i livet.
På Darmainstitutet finns även s.k. coacher (för ex.vis chefer),
medier (för dels individuella konsultationer
och som även leder fleråriga kurser för att bli certifierat medium).
Ca 16 personer med olika erfarenheter arbetar vid Darmainstitutet,
varav flertalet vid behov även samarbetar kring vissa klienter.

Sammanfattande

Det är angeläget att man inledningsvis sorterar ut och klargör
arten av ens specifika frågeställningar, problem och förutsättningar,
så att den lämpligaste formen av hjälp kan väljas.
Våra levnadsbetingelser är mycket olika och man kan inte
tillämpa en viss stödjande eller analytisk metod,
utan att först noggrannt ha granska rådande förhållanden.
Det brukar oftast räcka med en timma
- ibland kan det behövas två -
för ett dylikt inledande rådgivningssamtal. 
Rådgivningen inför val av terapiform
- som finns vid Darmainstitutet -
är tämligen ovanlig i den utförliga form den har här.

Personer vid Darmainstitutet

Som tillhandahåller rådgivning inför val av terapiform
och därtill relaterade områden: Jörg Fitz