Terapier & Massage

Nedan beskrivs bl.a. terapier och massage utförligare. Flertalet terapier och former av massage återfinns på Darmainstitutet i Stockholm. Terapierna kan ha huvudsakligen stödjande eller analytisk och språklig eller mental karaktär. Massage kan erhållas i flera former och med olika referenssystem. Inte bara terapier och massage, utan även bl.a. meditations- och yogakurser finns vid Darmainstitutet i Stockholm.

Buddhistisk Psykoterapi

TEORI. Buddhistisk psykoterapi baserar sig teoretiskt på buddhistisk upplysningslära, framför allt på de tantriska versionerna av den. Det buddhistiskt tantriska systemet rymmer sådana synsätt som återfinns i psykodynamisk, jungiansk och existentialistisk psykologi. Det går emellertid också i flera hänseenden utöver de nämnda systemen och inkluderar förståelse för bl.a. sådana erfarenhetsområden som perinatala minnen, karmamedvetenhet, andliga upplevelser av olika slag, medialitet, prekognition, mm. Den tantriska medicintraditionen är närbesläktad med buddhistisk psykoterapi.
METOD. Den tantriska Mahayanabuddhismens metoder inkluderar många förgreningar, varianter och nivåer. Alla har principiellt det gemensamt att de söker vara behjälpliga när vi åstundar att intensifiera vår utveckling mot att bringa vår mänskliga potential till mognad och att omvandla våra problem och lidanden till betingelser som kan gagna oss i vår levnad. Den buddhistiska psykoterapin använder sig av ett spektrum av metoder som bl.a. inkluderar tolkningar, kreativ relatering, varierande meditationsformer och aktiv drömbildshantering.
NÅGRA FÖRTYDLIGANDEN. Den buddhistiska psykoterapin är lämplig att använda för reflekterande personer med existentiella frågor rörande
(i)  vadan och varthän med ens egen levnad,
(ii)  människans medvetna evolution,
(iii) ansvar och val.
Systemet kan också vara till gagn vid integration och helning av komplexa erfarenheter, samt vid varierande andliga och extraordinära upplevelser. (Läs också mera om meditativa metoder under huvudrubriken Meditation).
PSYKOTERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med buddhistisk psykoterapi:
Jörg Fitz.

Coaching 

TEORI. Coaching är ett stödjande och inspirerande verktyg för personlig utveckling. Coaching rymmer ett särskilt förhållningssätt som hämtat erfarenheter från olika psykologiska, handledande och filosofiska system (bland annat kognitiv psykologi och idrottspsykologi). Coaching fokuserar på att inspirera och hjälpa klienten att finna egna aktuella problemlösningar. Det coachande förhållningssättet är lösningsorienterat och man fokuserar huvudsakligen på nutid och framtid, även om förstås problemställningens tillkomsthistoria inkluderas vid problemanalys. Coaching har egna karaktäristiska instrument för att stimulera utveckling och kan användas som ett komplement till stödterapi eller som förarbete till mer analytiskt orienterad psykoterapi.
METOD. Coaching använder sig framför allt av de oproblematiska betingelserna hos människan. Metoden passar för personer som under rådande omständigheter till stor del själva kan ta ansvar för sin verksamhet att söka förverkliga sina målsättningar. Det är klienten som bestämmer den principiella målsättningen, vilken kan handla om en större överordnad sådan eller flera delmål. Innehållet kan variera, alltifrån existentiella livsfrågor till vardagsfrågor relaterade till vanor, arbete och relationer. Coachingen rymmer ex.vis reflekterande granskning av huruvida målsättningarna är realistiska, vilka inre och yttre hinder som kan framträda, vilka tillvägagångssätt som ligger öppna och vilka resurser som klienten kan använda sig av.
TERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med coaching: Lottie Wahlin.