Terapier & Massage

Nedan beskrivs bl.a. terapier och massage utförligare. Flertalet terapier och former av massage återfinns på Darmainstitutet i Stockholm. Terapierna kan ha huvudsakligen stödjande eller analytisk och språklig eller mental karaktär. Massage kan erhållas i flera former och med olika referenssystem. Inte bara terapier och massage, utan även bl.a. meditations- och yogakurser finns vid Darmainstitutet i Stockholm.

Gruppsykoterapi

TEORI. I psykodynamisk gruppterapi finner man det fruktbart att se varianter av ömsesidiga dynamiska speglingar mellan individuella och sociala förhållningssätt. Detta perspektiv inkluderar ex.vis även likheter mellan s.k. fria associationer i psykoanalys och de fria samtalen man kan ha mellan medlemmar i en psykodynamisk terapigrupp. Här söker man utveckla sitt kommunikationssätt och sin medvetenhet dithän, att ex.vis konflikter och hittills dolda problem och resurser synliggörs alltmer och bearbetas mentalt, språkligt, kroppsligt och relationellt.
 METOD. Ett psykodynamiskt arbetssätt vid bland annat livsfrågor, problem med självkänsla och relationer. Gruppterapi underlättar utforskandet, relaterandet och förståelsen av ens mellanmänskliga förhållningssätt, vilket bland gruppmedlemmar kan spegla samspel man har med andra personer utanför gruppen, ex.vis familjemedlemmar och släktingar.  Med gruppsykoterapi söker man främja sin både sociala och individuella utveckling. Att ex.vis få ta del av andras livserfarenheter kan bidra till perspektivskiften avseende ens egna levnadsbetingelser. Bland annat kan man tillsammans utforska hur vi ömsesidigt påverkar varann och hur vi kan kultivera en ärligare och meningsfullare samvaro.
TERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med psykodynamisk gruppsykoterapi är: Ivania Navarro Genie.

Holotropisk Andning

   TEORI. Holotropisk andning är en terapeutisk metod som använder sig av erfarenheter hämtade från bl.a. medvetandeforskning inom transpersonell psykologi, neo-Reichiansk djuppsykologi och olika andliga skolor. Benämningen 'holotropisk' (helhetsorienterad) härrör språkligt från grekiskans holos (helhet) och trepein (att röra sig mot). Fr.a. åsyftas en (intensivare form av) utvecklande och helningsorienterad psykoterapeutisk metod som huvudsakligen har utarbetats av den tjeckiske psykiatern Stanislav Grof vars erfarenheter till stora delar grundar sig i långvarigt kliniskt terapeutiskt arbete med bl.a. LSD.
   Vid holotropisk andning söker man främja utveckling och helning med hjälp av förändrade medvetandestillstånd, varvid transformation mot vidgade varseblivningar, mer differentierande och distinktare sinnesförnimmelser, expansion av känslor, klarare intellekt och intensifiering av närvaroupplevelser åstundas. Såväl psykiska som somatiska energifält inkluderas.
   Principerna vid holotropisk andning är i vissa hänseenden likartade med katarsismomenten i konventionellare psykoterapiformer (såsom psykodynamiska eller jungianska analysvarianter). Förklaringsdjupen sträcker sig dock längre här och metoderna är mera intensiva och ofta mindre konventionella. Inklusivare, djupare och överordnat guidande medvetenhetssfärer kan erfaras vid somliga holotropiska tillstånd, vilket möjliggör att de kreativa och transformativa processerna kan bearbetas meningsfullare.
METOD. Tekniker som används vid holotropisk andning är främst dynamiska former av djupandning till musik, varigenom man söker främja intensivare medvetandegöranden av latenta upplevelsepotentialer av känslomässig, perceptuell, insiktsorienterad och viljeartad natur. Kroppsterapi och mandalamålning kan utgöra moment i det holotropiska psykoterapiarbetet.
   Holotropisk andning kan utövas individuellt. Det är dock vanligt att metoden används i gruppsammanhang (man bör erinra sig att det här ofta handlar om inte så personliga erfarenhetsnivåer som söker inspireras fram). Härvid kan deltagarna i en holotropisk andnings-workshop alternera funktionerna som bisittare och den som andas, under överinseende av gruppledare och övriga. Även den verbala bearbetningen av upplevelserna kan ske antingen i grupp eller individuellt i parsamtal.
ÖVRIGT. *Litteratur: Grof, S., Psychology for the Future, State University of New York Press, 2000.
   PSYKOTERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med holotropisk andning:
Ivania Navarro Genie.
Datum: Holotropisk andnings helger, i små grupper : Okt. 25-26 och Nov. 22 -23 /2014

Jungiansk Psykoterapi

TEORI. Jungiansk psykoterapi har teoretiskt utvecklats från C G Jungs psykologi, som huvudsakligen beskriver människans s.k. arketypiska dynamik, dvs vårt kollektiva arv så som det yttrar sig i kulturella mönster, våra överlevnadsstrategier och i symboler och drömmar. I jungiansk psykologi betraktas den arketypiskt kollektiva dimensionen som förklaringsmässigt djupvidare än vår individuella, även om den sistnämnda - i någon form, mer eller mindre - speglar den förstnämnda.
METOD. Den jungianska psykoterapin kan - likt den psykodynamiska - vara mer eller mindre analytisk. Ja, man benämner också ofta den här psykoterapeutiska metoden för jungiansk analys. Den handlar huvudsakligen om att med hjälp av aktiv drömbildsbearbetning, tolkningar och existentiellt medveten interaktion söka främja självförverkligande mognad under livets sommar och höst.
   Psykoterapeuten söker bidra till att berika meningen hos drömbilder och andra upplevelser genom att presentera relevanta analogier hämtade från olika kulturer, sagor, myter, egna erfarenheter, m.m. Härigenom kan analysandens s.k. individuationsprocess berikas och öppenheten mot arketypiska dimensioner främjas.
KOMMENTAR. Den jungianska psykoterapins former är i allmänhet friare än den psykodynamiska terapins. Detta härrör bl.a. från att frågeställningarna är annorlunda hos personer som kan dra nytta av jungiansk psykoterapi. En person som vill vidga sin upplevelsevärld bortom den vanliga världens villkor och som åstundar ex.vis s.k. transpersonella erfarenheter, samt som dessutom kan relatera till sin symbolvärld på ett aktivt sätt, kan ha nytta av jungiansk psykoterapi, men knappast av psykodynamisk. En person med dylika frågeställningar och förutsättningar kan även ha nytta av ex.vis buddhistisk psykoterapi.
PSYKOTERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med jungiansk psykoterapi/analys: Jörg Fitz.