Terapier & Massage

Nedan beskrivs bl.a. terapier och massage utförligare. Flertalet terapier och former av massage återfinns på Darmainstitutet i Stockholm. Terapierna kan ha huvudsakligen stödjande eller analytisk och språklig eller mental karaktär. Massage kan erhållas i flera former och med olika referenssystem. Inte bara terapier och massage, utan även bl.a. meditations- och yogakurser finns vid Darmainstitutet i Stockholm.

Rosenmetoden

TEORI. Rosenmetoden är en varsam form av massageterapi som utvecklats av sjukgymnasten Marion Rosen. Den grundläggande synen här är, att vi under vår uppväxt utvecklar olika muskelspänningar som svar på krav från omgivningen. Vi söker härigenom försvara oss mot stress eller frustrationer. Dessa spänningar kan bli kroniska och integreras ofta i smygande takt med vårt varande. Så småningom glömmer vi bort orsaken till uppkomsten av våra sammanpressade käkar, vår indragna mage, styva nacke, spända axlar, hoppressade skinkor, etc. och därmed också hur en avslappnad kropp kan te sig.
METOD. Med Rosenmetoden söker man lösa upp kroniska muskelspänningar som hindrar oss från en energirikare och mera balanserad levnad. När musklerna mjuknar lämnas utrymme för djupare andning och mera rörlighet. Härigenom kan även undanträngda känslor och minnen frigöras och bringas till medvetnare uttryck. Detta i sin tur främjar upplevelsen av att alltmer komma hem till sig själv och - kanske återigen - leva mera autentiskt.
ÖVRIGT. Rosenmetoden och andra kroppsorienterade terapimetoder som i sin syn inkluderar dimensionen av ett mer eller mindre fördolt "lagermedvetande", kan fruktbart kombineras med metodmässigt verbalt eller mentalt fokuserande metoder. Man kan härvid ha nytta av att ibland samtidigt gå till mer än en terapeut. (Läs mera om detta under det inledande avsnittet GENERELLT OM PSYKOTERAPI).
TERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med Rosenmetoden: Ivania Navarro Genie.

Transpersonell Psykoterapi

TEORI. Transpersonell psykologi (TP) är en samlingsbenämning på flera förgreningar inom västerländsk psykologi, vilka har utvecklats ungefär de senaste 40 åren. TP söker integrera erfarenheter från bl.a. österländskt, västerländskt, humanistiskt existentialistiskt, psykodynamiskt, schamanistiskt och varierande andliga traditioners tänkesätt. TP är inte så (hierarkiskt) välorganiserat, utan de olika ingående synsätten och systemen är nätverksrelaterade. Som ordet 'transpersonell' indikerar, så fokuseras inom TP på upplevelser, kognitioner och tillstånd som hör hemma bortom de personliga och individuella dimensionerna. Denna fokusering gäller såväl förklaringar som medveten kultivering av vår utveckling. Bland förklaringsdimensionerna i TP återfinns bl.a. perinatala (fostertid- och födelserelaterade), arketypiska (kollektiva) och karmiska erfarenheter.
METOD. De mångtaliga psykoterapeutiska metoderna som används inom TP kan vara såväl konventionella och individuella som okonventionella och kollektiva. De kan variera från samtalsterapi till ex.vis psykosyntes och holotropisk andning (läs mera härom under dessa rubriker). Det är inte så mycket något förutbestämt metodsystem, utan upplevelseinnehållet och förutsättningarna som bestämmer inriktning och tillvägagångssätt vid det terapeutiska arbetet. Terapeutens erfarenheter och relationens karaktär hos de inblandade parterna är av avgörande betydelse. Ex.vis jungiansk och buddhistisk psykoterapi, psykosyntes, familjesystemterapi, holotropisk andning, hypnos, drömbildspsykoterapi under hypnagoga tillstånd, olika meditativa metoder kan hantera transpersonella upplevelser om terapeuten har relevanta erfarenheter.
ÖVRIGT. Erfarenheter som brukar återfinnas i transpersonell psykoterapi är ex.vis dramatiska förändringar av känslor, perceptioner och perspektiv som sträcker sig långt utöver vardagsupplevelser och vanligt fungerande. Dessa kan manifestera sig som bl.a. kreativa symboliska bildupplevelser.
PSYKOTERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med transpersonella erfarenheter är Jörg Fitz (buddhistisk och jungiansk psykoterapi) och Ivania Navarro Genie (psykosyntesterapi, holotropisk andning, familjesystemterapi och kroppsorienterad psykoterapi).

Uttryckande Konstterapi

TEORI. Vi människor har många språk, men använder framför allt tal- och skriftspråk. När vi får tillgång till fler språk och alltmer lär oss att använda dessa, så får vi därmed också tillgång till fler potentialiteter hos oss och våra liv berikas. I situationer där man saknar glädje och förmåga att handskas med levnadsfrågor, blir tillgången till kreativitet och fri spontanitet en värdefull potential. Med hjälp av s.k. UTTRYCKANDE KONSTTERAPI (UTK), kan man få tillgång till mera av sin ursprungliga och mindre hämmade livsenergi. De konstnärliga uttryckssätten involverar alla våra sinnen och därmed också hela vår kropp. Vi människor kan - när vi har vår kroppsmedvetenhet som bas - med hjälp av konstnärliga uttrycksformer främja vår utveckling och finna mera balans. Med konstens transformativa och meningsbärande funktioner kan också vår andliga och existentiella medvetenhet kultiveras.
UTK har sin förankring främst i psykodynamiska, Jungianska och fenomenologiska system samt i den egna konstterapiuttryckande organiseringen.
UTK betonar två perspektiv. Det ena handlar om att man med olika konstformer i terapeutiska sammanhang kan stimulera och engagera fler aspekter hos oss som människa, varigenom ex.vis problem eller teman blir mer mångsidigt belysta och bearbetade. Det andra perspektivet handlar om att man med UTK kan främja berikandet av förståelse genom reflektion vid övergångarna mellan de konstnärliga uttrycken och samtalen.   
METOD…. en bild kan gå över till en rörelse som kan leda vidare till samtal som kan medföra insikter som kan ….
I UTK använder man olika konstnärliga uttrycksformer, såsom skapandet av bilder, rörelser, dans, musik, drama och poesi tillsammans med samtal.  
En session börjar ofta med ett inledande samtal där man söker utforska och alltmer klargöra ett problem eller en frågeställning. Terapeuten kan föreslå klienten att måla en bild eller med någon annan uttrycksform gestalta sitt tema - detta för att berika förståelsen och vidga möjligheterna för bearbetning.
De konstnärliga språken stimulerar också vår kreativitet och intuition. En bild behöver inte föreställa något bestämt eller vara fin eller proffsigt målad eller ritad. Fokus är här på en terapeutiskt gynnsam process.
Klient och terapeut betraktar den konstnärliga gestaltningen tillsammans. Härvid kan minnen, associationer, olika sinnesförnimmelser, reflektioner, mm., aktualiseras vilka kan bidra till berikande meningsfulla upplevelser hos klienten.
Den terapeutiska processen fortsätter med samtal och kan växla om till nya konstnärliga uttryck. Ytterligare förståelse, mening, bearbetning, integration - bland annat - kan ske under en session, som oftast avslutas med någon form av sammanfattande samtal.
TERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med Yttryckande Konstterapi är: Anna Fornborg.