Terapier & Massage

Nedan beskrivs bl.a. terapier och massage utförligare. Flertalet terapier och former av massage återfinns på Darmainstitutet i Stockholm. Terapierna kan ha huvudsakligen stödjande eller analytisk och språklig eller mental karaktär. Massage kan erhållas i flera former och med olika referenssystem. Inte bara terapier och massage, utan även bl.a. meditations- och yogakurser finns vid Darmainstitutet i Stockholm.

Kroppsorienterad Mindfulness

   TEORI. Genom att kultivera uppmärksam kroppsmedvetenhet, så kan vår levnad och närvaro bli mera naturlig och självklar. Nuförtiden är vi människor mestadels upptagna av okontrollerat tänkande. Kroppen betraktas ofta av oss utifrån och utgör en del av den bild vi har av oss själva. Man blir också vanligtvis rastlös, när man medvetet bara söker vara eller vila i sin kropp. Detta kan leda till stressande upplevelser och att man kan känna sig utanför bland sina medmänniskor.
METOD. Man övar sig i att vara kroppsligt uppmärksam med avseende på bland annat ens viljeyttringar, känslor, energi- och balanseringsdynamik, andning, förnimmelser, medvetenhet, tankar, kommunicering, mm.. Dylika övningar kan göras sittande, stillaliggande och med långsamma meditativa rörelser, ex.vis s.k. Kum-Nye-rörelser.
   ÖVRIGT. Kvällskurser i mindfulness ges på söndagkvällar, innan veckan börjar, kl. 17.30 - 19.00. Kontakta Tara Olavisdotter angående dessa kurser.
   PSYKOTERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med kroppsorienterad mindfulness och Kum Nye-övningar: Tara Olavisdotter.

Mediala Konsultationer

TEORI. Vid mediala konsultationer erhålls i allmänhet vägledning för ens levnad, med hjälp av extraordinär intuition. Härigenom kan bl.a. utvecklandet av en förståelse främjas, som kan sträcka sig till bortomkonventionell medvetenhet.
   Mediet förmedlar och översätter förklaringar, förståelse och vägledning till klienten från medvetenhetsnivåer som ex.vis i andliga och insiktsmässiga hänseenden kan vara mera subtila, inklusivare, klarare och mera upplysningsorienterade. Mediets uppgift kan något förenklat liknas vid ex.vis en budbärande mobiltelefonmast eller en TV-antenn på ett hustak.
METOD. I praktiken görs i allmänhet de mediala konsultationerna i samtalsform varvid olika andliga sfärer medvetandegörs. Denna information förmedlas vidare till frågeställaren. Svaren och kommentarerna som medieras härrör från existensnivåer som är anpassade till frågeställarens betingelser och referensvärldar, vilka kan variera mycket.
PERSONER på Darmainstitutet som arbetar med mediala konsultationer: Lottie Wahlin.

Psykodynamisk Psykoterapi

TEORI. Psykodynamisk psykoterapi har sina teoretiska rötter i freudiansk psykologi. Den har under ett halvsekel nu utvecklats längs flera förgreningar i såväl teori som metod. Gemensamt för dem alla är dock den fundamentala tanken att uppväxterfarenheter och barnmentalitet påverkar oss - ofta omedvetet - i vuxnare ålder. Alltefter art av dylika erfaranden och hur vi har hanterat dem, utvecklas hos oss - delvis på grund av detta - olika sorters personligheter, karaktärer och försvarsdynamik - och därmed varianter av exempelvis s.k. neurotiska eller psykotiska tendenser.
METOD. Metodmässigt kan man inom psykodynamisk psykoterapi arbeta mer eller mindre analytiskt. Ju mera man åstundar att medvetandegöra och få insikt i erfarenheter som finns lagrade i omedvetna områden, såsom att erinra sig bortträngda minnen, desto mera analytisk blir den psykodynamiska bearbetningsformen. En av huvudfunktionerna som psykoterapeuten härvid utövar är, att tolka ex.vis drömmar, associationer, upplevelser och bedömningar som personen under analys har. Härigenom söker man främja inte bara berikandet av insikt och självkännedom, utan även frigörelse av energi och kreativitet.
   I mindre uttalat analytisk psykodynamisk samtalsterapi kan psykoterapeuten vara en mer eller mindre aktiv samtalspartner, som alltefter erfarenhet och olika bedömningar i situationen relaterar till personen som är i terapi så, att dennes utveckling härigenom söker främjas och eventuella icke önskvärda symptom också successivt skingras.
KOMMENTAR. Flera olika speciella metoder kan användas inom en psykodynamiskt orienterad psykoterapi, alltefter terapeutens erfarenheter, klientens personlighet och speciella problem, olika utvecklingsperioder samt vilken karaktär terapirelationen har. Bland dylika metoder kan nämnas: hypnos, drömbildsbearbetning under hypnagoga tillstånd, meditativ symboltransformation och kroppsligt orienterade terapiformer (ex.vis psykodynamisk kroppsterapi).
PSYKOTERAPEUTER på Darmainstitutet som inkluderar en psykodynamisk syn och uttalat också arbetar med en sådan inriktning: Jörg Fitz.

Psykosyntes

TEORI. Psykosyntesperspektivet utvecklades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Han vidareutvecklade vissa förgreningar av C G Jungs (1875-1961) psykologi och är en av pionjärerna i västvärlden inom den s.k. transpersonella psykologin.
   Vilja, val och ansvar är viktiga begrepp inom psykosyntes. Det handlar här - essentiellt analytiskt sett - om att bland annat medvetandegöra karaktären hos vårt avsiktliga handlande och vad detta har för konsekvenser för oss själva och andra. Härigenom börjar vi, bland annat, att mera naturligt kultivera ett generösare och medvetnare levnadssätt. Psykosyntesperspektivet speglar därigenom aspekter av hur ökad signifikant medvetenhet om s.k. karmiska skeenden medför en fruktbarare och meningsfullare hållning hos oss.
   METOD. Psykosyntessystemet integrerar i viss mån traditionella, psykodynamiska, existentialistiska och transpersonella perspektiv. Man söker här med hjälp av olika metoder - ex.vis samtal och drömbildsbearbetning - främja ex.vis känslomässig frigörelse och utveckling av mera balanserade och medvetna tillstånd vid val.
   Med psykosyntes åstundas även berikandet av självkännedom, förståelse för hur tidigare upplevelser påverkar våra liv nu, frigörandet av kreativa potentialer och klargöranden av reflektioner kring livets mening.
   TERAPEUTER på Darmainstitutet som arbetar med psykosyntes: Ivania Navarro Genie och Lars-Magnus Detthoff.
   Enär psykosyntesperspektivet även inkluderas i buddhistisk psykoterapi, så tillhandahåller även Jörg Fitz psykosyntespsykoterapi.